Vedtægter

Vedtægter for Unbroken Circle

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Unbroken Circle.
Foreningen er hjemmehørende i Tønder Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at etablere camping faciliteter i forbindelse med særlige musikarrangementer i Tønder og tilbyde dem til medlemmerne.

Foreningen kan yde praktisk og økonomisk hjælp til udvikling og forbedring af faciliteterne på campingpladsen i forbindelse med Tønder Festival samt til andre formål i relation til Tønder Festival.

§3 Medlemskab

Medlemskab af foreningen er for enhed, som har betalt kontingent.
Indmeldelse i foreningen sker ved at indbetale kontingent til foreningens konto.

Udmeldelse sker skriftligt eller ved at undlade at betale kontingent.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens Facebook-side samt med email til medlemmerne.
Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 8 dage før.
Alle medlemmer har stemmeret ved fremmøde.
Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 1 medlem ønsker det.

Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleant
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Evt.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker det og samtidig angiver dagsorden.  

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som fordeler posterne mellem sig med minimum en formand og en kasserer.
Bestyrelsen vælges for 1 år og kan genvælges.
Desuden vælges 1 suppleant samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant, ligeledes for 1 år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12).

Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§8 Dispositionsret

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, som alene har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens forpligtelser. 

Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt, men alene med medlemskontingentet.

§9 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§10 Opløsning

Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.
I tilfælde af opløsning tildeles foreningens formue efter bestyrelsens beslutning til formål med relation til Tønder Festival.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 3. juni 2021.